اعضا

Last Update: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۰۸:۲۰| تعداد بازدید: 110

نام و نام خانوادگی: سیداحمد نظام

سمت: قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

 

نام و نام خانوادگی: عیسی درویشی

سمت: کارشناس امورمشارکتهای اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

 

نام و نام خانوادگی: مجید مقرب زاده

سمت: کارشناس امور مشارکتها، سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

 

نام و نام خانوادگی: محدثه نشاط ایران پور

سمت: کارشناس امور مشارکتها، سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت

روابط عمومی امور مشارکتها، سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت